Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


O Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (στο εξής o «Σ.ΕΚ.Β»), έχει ως βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται και συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος επεξεργασίας
Ο Σ.ΕΚ.Β, o οποίος εδρεύει στη Χαριλάου Τρικούπη 54, ΤΚ 10680 Αθήνα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται για τους σκοπούς επεξεργασίας που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2.Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πώς
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση και οπού απαιτείται τα κάτωθι προσωπικά σας δεδομένα: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, E-mail, URL Website.

3. Σκοπός επεξεργασίας
Α) Υποστήριξη του συμβαλλόμενου μέλους
Β) Διενέργεια προωθητικών ενεργειών ενημέρωσης

4.Γενικοί όροι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
O Σ.ΕΚ.Β, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας και πάντα κατόπιν σχετικής ενημέρωσής.

5.Δικαιώματα των υποκειμένων
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο συμβαλλόμενος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

  • να ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
  • να ζητήσει την διόρθωση αυτών, την αλλαγή τους ή τη διαγραφή τους

Τα σχετικά με την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων αιτήματά μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση books@sekb.gr.
Μπορείτε επίσης να υποβάλετε παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (http://www.dpa.gr/) . Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, προ της υποβολής καταγγελίας στην Αρχή πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή παραπόνου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Σ.ΕΚ.Β .

6. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του κάθε φορά σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τότε αυτά διαγράφονται.

7.Αποδέκτες των δεδομένων – Διαβιβάσεις εκτός ΕΕ
Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας είναι αποκλειστικά και μόνο ο Σ.ΕΚ.Β, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι συνδεδεμένες με αυτόν (π.χ. για το σκοπό της αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων λόγω κοινής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων).

O Σ.ΕΚ.Β θα κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον απαιτείται από το νόμο, δικαστική ή κανονιστική απόφαση, προκειμένου να ασκήσει ένδικα βοηθήματα.

O Σ.ΕΚ.Β χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τρίτους παρόχους ή συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε χώρες εντός ΕΕ ή οπουδήποτε στον κόσμο. Όταν προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από εμάς εκτός ΕΕ, εξασφαλίζουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που μεταφέρονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Εφόσον πρόκειται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε χώρα εκτός της ΕΟΧ ή σε διεθνή οργανισμό, θα ενημερωθείτε πριν από τη διαβίβασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ.

8. Ασφάλεια δεδομένων
O Σ.ΕΚ.Β σας διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή / απώλεια / αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτης επεξεργασίας.

9.Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σε σχέση με την παρούσα πολιτική, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

10.Τροποποιήσεις
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 2016/679/ΕΕ. Σε περίπτωση επικαιροποίησης της, οποιαδήποτε αλλαγή θα σας κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

11.Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σ.ΕΚ.Β σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση book@sekb.gr.

Comments are closed.