Για να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής, παρακαλώ μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β / ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο που η κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα είναι οι εκδόσεις βιβλίου τουλάχιστον για ένα χρόνο και έχει ήδη εκδώσει δέκα βιβλία ή και λιγότερα από δέκα, αρκεί το σύνολο των τυπογραφικών της παραγωγής του να μην είναι λιγότερο από 100.

2. Μέλη επίσης του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν: ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου των Α.Ε., καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε., εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτά της επαγγελματικής οργάνωσης που προτίθενται να συμμετάσχουν.

3. Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Συνδέσμου οποιοσδήποτε εκδότης ο οποίος έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά από άλλο συναφές ομοιοεπαγγελματικό σωματείο αν δεν εγκρίνει δια μυστικής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση την εγγραφή του.

4. Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες ενώσεις.

α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6

1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ. Σ., με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση, και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητός του, το ασκούμενο επάγγελμα, η διεύθυνση της κατοικίας και της επιχείρησής του και ο αριθμός του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου, καθώς και τα στοιχεία των εις την παρ. 1 εδαφ. β άρθρο 5 εγγραφόμενων μελών.

2. Μαζί με την αίτησή του, ο αιτών υποβάλλει στο Σύνδεσμο, υπεύθυνη δήλωση περί της κυρίας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματός του, εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.

3. Το μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωσή του, προς τις διοικήσεις και των δύο Οργανώσεων και εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.

4. Το Δ. Σ. του Συνδέσμου, εάν το υποψήφιο μέλος έχει τα παραπάνω προσόντα, υποχρεούται να εγγράψει αυτό μέλος, μέσα σε τριάντα μέρες από της υποβολή της αίτησης.. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου (11) παράγραφος (1) εδάφιο (2) του Νόμου 2081/92.

5. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

6. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

Comments are closed.