sekb-news

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.), προκειμένου να διοργανώσει το 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου 2021 από 03/09-19/09/2021 στους υπαίθριους χώρους του Ζαππείου, προκηρύσσει διαγωνισμό για τις ανάγκες τοποθέτησης ± 140 περίπου εκθεσιακών περιπτέρων.

Για τη συγκεκριμένη έκθεση-εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) ζητούμε κλειστές προσφορές για την ενοικίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και απόσυρση των εκθεσιακών περιπτέρων προκειμένου να επιλέξουμε την πλέον πρόσφορη και κατάλληλη για εμάς προσφορά, ανεξαρτήτως του ύψους της τιμής.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών: οι σφραγισμένες προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.), Χαριλάου Τρικούπη 54, 3ος όροφος, από 29/06/2021 έως και 05/07/2021, έως 14:00.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην έχουν συμβληθεί ως κατασκευαστές ή εκμισθωτές περιπτέρων για διοργάνωση άλλης έκθεσης βιβλίου εντός της περιφέρειας Αττικής κατά το χρονικό διάστημα: δεκαπέντε (15) ημέρες πριν και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την έκθεση βιβλίου που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, όπως αυτές ορίζονται, και υποχρεούνται εγγράφως να δεσμευθούν προς τον Σ.ΕΚ.Β. ότι δε θα συμβληθούν με οποιοδήποτε πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο όργανο ομοιοεπαγγελματικού φορέα.

Απαραίτητα έγγραφα μαζί με την προσφορά, η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας όπως και φωτογραφικού υλικού με κατόψεις, τομές, συνοδευόμενης από τεχνική έκθεση κ.λπ. των εκθεσιακών περιπτέρων.

Για την αξιολόγηση των περιπτέρων θα ληφθούν κυρίως υπόψη, η καταλληλότητα και η αισθητική των περιπτέρων σε συνδυασμό με τα οικονομικά μεγέθη της προσφοράς.

Στην περίπτωση που το κόστος του έργου διαφέρει αν προκύψουν ειδικοί περιορισμοί (αποστάσεις περιπτέρων μεταξύ τους κ.α.) λόγω πανδημίας covid-19, θα πρέπει να αναγράφεται στην προσφορά (π.χ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α χωρίς αποστάσεις, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β με αποστάσεις).

Επίσης, η εξόφληση του εργολάβου θα γίνει τμηματικώς, με τη δόση της προκαταβολής από τον Σ.ΕΚ.Β. επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη της εν λόγω εκδήλωσης.

Σ.ΕΚ.Β.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (STANDS)

49ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ

03/09-19/09/2021 ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

140 (± 20%) ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (STANDS) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:
(Α) πλάτος: πιθανά να χρειασθούμε έως 3 κατηγορίες περιπτέρων με πλάτος από 2,00 m, 3,00 m και 5,00 m ή διπλάσια της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας.

(Β) βάθος 2,00 – 3,00 m

(Γ) το ύψος να μην υπερβαίνει τα 3,00 m

(Δ) δεν είναι αναγκαίο το υπόβαθρο

 

ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (STANDS)

Δομή
Διαχωριστικά στοιχεία
Επιγραφές
Εξοπλισμός
Ηλεκτρικά – φωτισμός
Κατόψεις-σχεδιαγράμματα-φωτογραφίες περιπτέρων
Σχεδιάγραμμα-χωροθέτηση δομής κυκλικής πορείας των επισκεπτών (ο χώρος θα υποδειχθεί από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου)
Αισθητική παρουσία της δομής που να αρμόζει στο περιβάλλον του χώρου του Ζαππείου
Πιστοποιητικό ISO
Service
Τυχόν υπερβατικές εργασίες

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ (STAND) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

του τρόπου φωτισμού του (εσωτερικά και εξωτερικά)
του πάγκου για την έκθεση των βιβλίων (διαστάσεις, μορφή των τριών κάθετων πλευρών και διαμόρφωσή του από το ανοικτό κάτω μέρος).
του τοποθετημένου κάτω από τον πάγκο παταριού όπου θα αποθηκεύονται βιβλία και θα προφυλάσσονται από νερά.
των ραφιών στις τρεις πλευρές του περιπτέρου και της διάστασής τους.
του τρόπου ασφάλισής του.
του τρόπου ασφάλισής του από κακοκαιρία (βροχές, καταιγίδες, ανέμους).

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ KAI NA ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον χώρο της έκθεσης (χορήγηση υπογεγραμμένου σχεδίου από μηχανολόγο/ηλεκτρολόγο για την άδεια ηλεκτροδότησης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου ηλεκτρολόγου για την απόλυτη και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο χώρο λειτουργίας του Φεστιβάλ Βιβλίου).
Εξωτερικός φωτισμός.
Εγκατάσταση πρίζας στο περίπτερο.
Ηλεκτρολογική και ηχητική κάλυψη των εγκαινίων.
Δύο εγκαταστάσεις εισόδου: Κατασκευή ικριωμάτων και banners για τοποθέτηση επιγραφών (49ο Φεστιβάλ Βιβλίου), στις δύο εισόδους.
Φωτισμός ανωτέρω εισόδων.
Κατασκευή και εγκατάσταση Γραμματείας (με τον απαιτούμενο εξοπλισμό π.χ. γραφεία, καρέκλες, ψυγείο).
Τέντα εκδηλώσεων.
Ο απαιτούμενος χρόνος εγκατάστασης των περιπτέρων είναι 5 ημέρες πριν και 2 ημέρες μετά τη λήξη της έκθεσης, ο χρόνος απόσυρσης των περιπτέρων.
Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης θα παρευρίσκονται στον χώρο ηλεκτρολόγος και τεχνικός για βλάβες που ίσως προκύψουν.